Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni im. Mikołaja Kopernika jest placówką publiczną i:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły i oddziałów przedszkolnych jest budynek przy ulicy Podgórnej 3 w Malni.

Organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 kwiecień 2019 20:55 Mirek