ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
I. PRZERWY W NAUCE WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI MEN:

 • 09.2020r. – Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • 23.12.2020r. -31.12.2020r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 01.2021r. – 31.01.2021r. - ferie zimowe
 • 01.04.2021r. – 06.04.2021r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 25.06.2021r. - Zakończenie Roku Szkolnego
 • 26.01.2021r. -31.08.2021r. - Ferie letnie

II. INNE PRZERWY W NAUCE:
A. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 • 14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej
 • 12.11 -13.11.2020r.dni wolne po Narodowym Święcie Niepodległości
 • 29.04- 30.04.2021 – dni wolne 
 • 25.05 – 27.05.2021 – Egzamin Ósmoklasisty
 • 04.06.2021r. – piątek po Bożym Ciele

B. TRADYCJE SZKOŁY:

 • 19.02.2021r. – Dzień Patrona Szkoły
 • 19.03.2021r. – Dzień Samorządności
 • 01.06.2021r. – Dzień Dziecka – rozgrywki sportowe

III. TERMINARZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

 1. Do 07.12.2020r. i do 10.05.2021r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego półrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym i stopniach z pozostałych przedmiotów oraz ocenie z zachowania.
 2. Do 25.06.2021r. przyjmowanie podań uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

IV. SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • 14.09.2020r. – spotkanie informacyjne
 • 26.10.2020r. – konsultacje
 • 07.12.2020r. – wywiadówka - informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych
 • 11.01.2021r. – wywiadówka za I semestr
 • 22.03.2021r. – konsultacje
 • 10.05.2021r. – wywiadówka – informacje o przewidywanych ocenach rocznych

VIII SPOTKANIA Z RADĄ RODZICÓW

 • Walne zebranie Rady Rodziców- wybór Rady Rodziców 14.09. 2020r.
 • Przedstawienie do zatwierdzenia: Programu Rozwoju Szkoły na rok szkolny 2020/2021, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych, WSO, sprawy różne – 14.09.2020
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły – 07.12.2020