zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. ze zmianami informuję, że ofertę najkorzystniejszą, jako jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca: PETROL Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90; 55-080 Kąty Wrocławskie

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium oceny ofert – ceną, oferta Wykonawcy uzyskała 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

 

Podpisała:

/-/ mgr Krystyna Tupko

Dyrektor Szkoły

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 20 000 litrów na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni Dostarczony olej opałowy lekki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-C-96024:2001 w zakresie parametrów kontrolowanych dla gatunku L1 oraz posiadać świadectwo jakości - wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego oleju opałowego lekkiego - dostarczone do każdej dostawy.

 

Do pobrania: 

Komplet dokumentów  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni.

Zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „PETROMEX" Janusz Kisielewski 45-129 Opole ul. Kępska 2, która uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z niższą ceną; Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Pełne zawiadomienie w pliku PDF

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego

Nazwa zamówienia:

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 20 000 litrów na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni. Dostarczony olej opałowy lekki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-C-96024:2001 w zakresie parametrów kontrolowanych dla gatunku L1 oraz posiadać świadectwo jakości - wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego oleju opałowego lekkiego - dostarczone do każdej dostawy.

 

Kryteria oceny ofert:

najniższa cena.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni, ul. Podgórna 3,  47-316 Górażdże.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

01.02.2011 godzina 13:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni, ul. Podgórna 3,  47-316 Górażdże - sekretariat szkoły.

 

Do pobrania:

Pełne ogłoszenie o zamówieniu

Całość dokumentów

 

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie małego szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni. 

 

Działając na podstawie art. 92 pkt. 2 Ustawy z dnia 20. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę

Wehrfritz Sp. z o. o.
ul. Przylaszczkowa 60, 51-250 Wrocław – lider konsorcjum
Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Strasse 28-30
96476 Bad Rodach, Niemcy.

Liczba punktów w jedynym kryterium cena: 100

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta.

Jednocześnie informujemy, że umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

baner loga opolskie