Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie małego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.

Numer ogłoszenia: 202946 - 2010
Data zamieszczenia: 09.07.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie małego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie małego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni. Mały plac zabaw o powierzchni do 240 m2 powinien być zaprojektowany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915) oraz Programem Funkcjonalno - Użytkowym małego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.
  2. Zakres prac – zamówienia: Wykonanie projektu placu zabaw wraz ze STWiOR, przedmiarami i kosztorysem inwestorskim.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót w odpowiednim urzędzie.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 października 2010 r.

 

Pliki do pobranie:

 

 

Działając na podstawie art. 92 pkt. 2 Ustawy z dnia 20. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę:

Wehrfritz Sp. z o. o.
ul. Przylaszczkowa 60, 51-250 Wrocław – lider konsorcjum
Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Strasse 28-30
96476 Bad Rodach, Niemcy.

Liczba punktów w jedynym kryterium cena: 100.
Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta.
Jednocześnie informujemy, że umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

baner loga opolskie